Friday, December 7, 2012

wat tu du.. wat tu du..

hei dud, samtaim ai wan tu du sam redikeles ting, mek sam fan wit samtin ordineri det we enkaunte averidey..

hauaver ai fil det ai tu ol tu du det kain of setaf..

bat wen ai ting egin " kamon gapa, chier ap, tek ea berek en bi eapi".

so ai ting ai hef sam ide.. haha

ail bi bek..

No comments: